Personal Data Protection

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE GENEL BİLGİ


Endülüs Müzayede Müzayedecilik Limited Şirketi (“Endülüs Müzayede”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu metin, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Endülüs Müzayede tarafından düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda bu metin güncellenecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Endülüs Müzayede olarak  KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır.
Endülüs Müzayede olarak; tarafınıza hizmet sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz üyelik başvurunuz ve ekspertiz formunda da belirttiğiniz muhtemel, ad soyad, tc kimlik no, telefon numarası, e-posta adres bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak ve fakat kişisel veri tanımına giren her türlü verinin aşağıdaki koşullar ve kapsamda Endülüs Müzayede tarafından korunmakta, muhafaza edilmekte, kesinlikle paylaşılmamakta, silinmekte ve imha edilebilmektedir.


VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:


Endülüs Müzayede olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanızın gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Endülüs Müzayede kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek
gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle kişisel verilerinizi onlara da işletebiliriz.


A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel verileriniz Endülüs Müzayede tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya Hizmetlerin kullanılması ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hizmetlerin tedarikinde sürekliliğin sağlanması, Endülüs Müzayedenin ve Endülüs Müzayede ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb hususların takibi amacıyla, İnsan kaynakları, finansal ve muhasebe kayıtların tutulması amacıyla, İzinli
Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz Endülüs Müzayede, müzayede bilgilendirme ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve Endülüs Müzayedenin hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işlenecektir.


B. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ


Kişisel verileriniz; Endülüs Müzayede olarak, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ile, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız ile sair her türlü kanallar yardımıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda paylaşılabilmektedir.


İşbu bilgilendirme formu, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Endülüs Müzayede sorumlu değildir.


C. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, Endülüs Müzayede olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal
çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası amacıyla her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hukuki sebeplerle ve ilgili mevzuat kapsamında bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla toplanabilemektedir. Bu
hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin A ve B maddelerinde belirtilen amaçlarla kullanmaktayız.


D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ


6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile Endülüs Müzayedeye aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. 6698 sayılı KVKK’nun 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler
resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
7. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.


Kişiler, üyelik formunu ve ekspertiz formunu kaydettikten sonra, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve www.endulusmuzayede.com adresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü daihilinde KVKK’ya
uygun olarak Endülüs Müzayede tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine,
güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına ve yukarıda sayılan her türlü işleme açık rıza vermiş sayılır. İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.


Genel Bilgi:
1- Siteye kayıt olurken verilen bilgilerin doğrulu kabul edilir.
2- Siteye bilerek ve isteyerek farklı kimliklerle kayıt olunması, kötü niyet çerçevesinde kullanılması
halinde Endülüs Müzayede’ın anlaşmalı avukatları aracılığı ile hukuki yaptırımlara
bulunmaktadır.
3- Pey verebilerek satın alınan ürünlerin satın alınmaması taktirde, bu işlemden dolacak her türlü
alacak ve zarar hukuki olarak tahsil yöntemine başvurulmaktadır.